VACANCY

Fanongonongo lakanga ‘atā mei he Kautaha Tonga Mo’uilelei pe ko e TongaHealth.

 

‘Oku  fakaafe’i  atu ‘a kimoutolu ‘oku nau fie tohi mai ki he lakanga ‘atā ko e Communication Officer pe ‘Ofisa Fetu’utaki ‘a e Kautaha.

Tefito’i ngaue:

Ke fakamālohia mo fakaivia e ngaahi polokalama fakafetu’utaki kotoa pē ‘a e Kautaha pe mo hono ngaahi hoa ngāue pea pehē ki hono tuku atu e ngaahi fekau mahu’inga ‘a e Kautaha ki he kakai ‘o e fonua.

Ngaahi Taukei Ngaue:

‘Oku fiema’u ke ‘i ai ha  taukei ‘i he fengaue’aki mo e mītia, fetu’utaki pea pehē ki he  ngaahi mītia faka-sosiale. Malava ‘o fakahoko e lipooti mo fakahoko ‘a hono patiseti e ngaahi fakamole ‘a e tafa’aki Communication pe Fetu’utaki pea mo hono fakaivia e ngaahi polokalama ngaue ‘a e Kautaha ‘i hono tu’uaki atu ki he kakai ‘o e fonua. Taukei ‘i he tafa’aki Information Technology pe komipiuta ke malava ‘o muimui’i mo tokangaekina e uepisaiti pehē ki he ngaahi lipooti ‘a e Kautaha.

Tu’unga fakaako

-BA ‘i he Communication, Journalism, Marketing , IT pe Public Relations with no experience

- pe Diploma fakataha mo ha taukei ngāue ‘i he ngaahi tafa’aki ngaue fakamītia, marketing, pe ko e public relations ‘i he ta’u ‘e 2 pe lahi ai.

-Taukei pea lelei ‘aupito ‘ihe lipooti tohi pe fetu’utaki ‘i he lea faka-Pilitānia pea mo e lea faka-Tonga.

Tu’unga vahenga ‘e kamata ‘i he TOP $16,127- $21202 ‘i he ta’u   ‘o fakatatau ki  ho’o taukei ngaue mo e tu’unga fakaako.

Ko e tohi kole ngāue ke fakatu’asila mai ki he Talēkita Pule ‘a e Kautaha Tonga Mo’uilelei fakataha mo e tatau ho’o ngaahi tohi fakamo’oni ako, CV pea mo ha reference ‘e 2 ‘o ngata ki he ‘aho 14 ‘o Ma’asi, 2022 4.30pm, ‘a ia ko e Monite  ‘o e uike kaha’u‘aki ha’o a’utonu mai ki homau ‘ofisi ‘i falemahaki Vaiola pe ko e ‘imeili mai ki he talita.helu@tongahealth.org.to

Below is the Job Description for your kind information.

Screenshot 2022-03-08 at 12.43.10 PM.png
Screenshot 2022-03-08 at 12.43.48 PM.png
Screenshot 2022-03-08 at 12.44.04 PM.png